اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (ارشنوس نخعی)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (ارشنوس نخعی)

سرکار خانم "ارشنوس نخعی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز شنبه 99/11/11ساعت 12 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "کنترل کننده نرخ بیت دوگذره برای کاربردهای نرخ بیت متغیر کدگذار ویدئوی همه کاره(استاندارد H.266/VCC" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر مهدی رضایی می باشد.

امتیاز به خبر :