اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نمودارهای گردش کار فرآیندهای آموزشی

نمودارهای گردش کار فرآیندهای آموزشی

بابت آگاهی رسانی موثرتر فرآیندهای آموزشی تحصیلات تکمیلی، از ابتدای بهمن 99، نمودارهای گردش کار فرآیندهای آموزشی در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه بخش تحصیلات تکمیلی بارگذاری گردیده است.

امتیاز به خبر :