اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری (مسعود قدسی)

دفاع از رساله دکتری              (مسعود قدسی)

جناب آقای "مسعود قدسی" دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت روز یکشنبه 99/11/5ساعت 13 - 9به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از رساله دکتری خود با عنوان "ارائه ساختار بهبود یافته اینورتر چندسطحی و سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر سیدمسعود برکاتی می باشد.

امتیاز به خبر :