اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)
  • جناب آقای "آرش نادری" دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش سازه  روز دوشنبه 99/11/20 ساعت 4 عصر در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " عیب یابی سازه های خرپایی مبتنی برمعینی و نامعینی سازه ها" دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله  دکترمحمدرضا سهرابی و دکترمحمدرضا قاسمی و اساتید داور رساله دکتر سیدروح اله موسوی، دکتر محمودمیری و دکتر صادق اعتدالی می باشند.

 

  • جناب آقای "عبدالقیوم دهواری" دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش سازه روز چهارشنبه 99/11/25 ساعت 10 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " بهینه سازی مقدار سنگدانه های بتن بازیافتی(RCA) در سازه های بتنی در عرض محیط های مهاجم" دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله  دکتر محمدرضا سهرابی، دکتر محمود میری  و اساتید داور رساله دکتر حامد قوهانی، دکترمحمدرضا قاسمی و دکتر محمد کاظم شربتدار می باشند.

 

  • جناب آقای "کامران خلیفه ای" دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی روز دوشنبه 99/10/29 ساعت 1/5 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " بررسی تاثیر طول و تعداد لایه های المان های شش پایه بتنی برعمق آبشستگی پائین دست سرریزهای پرش اسکی" دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله  دکترغلامرضاعزیزیان و دکرمحمود شفاعی بجستانی و اساتید داور رساله دکتر مهدی اژدری مقدم، دکتر بهاره پیرزاده و دکتر یوسف حسن زاده می باشند.
امتیاز به خبر :