اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

گزارش عملکرد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

گزارش عملکرد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

طی بررسی های انجام شده گزارش عملکرد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر طی سه سال اخیر طبق فایل پیوست ارائه می گردد:

امتیاز به خبر :