اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

معرفی پژوهشگران برتر سال 2020 دانشکده مهندسی

معرفی پژوهشگران برتر سال 2020 دانشکده مهندسی

پژوهشگران برتر سال 2020 از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی براساس بررسی های صورت گرفته در حوزه معاونت پژوهشی به شرح زیر معرفی گردیده اند:

پژوهشگر برتر از شاخه فنی مهندسی دکتر فرامرز سرحدی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دکتر مهدی اژدری مقدم عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی مکانیک دکترعلیرضا حسین نژاد دوین

گروه مهندسی شیمی دکتر داود محبی کلهری

گروه مهندسی عمران دکترحامد قوهانی عرب

گروه مهندسی مواد دکتر اسماعیل توحیدلو

فناور رتبه اول دانشگاه دکتر حامد فرزانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

فناور رتبه دوم دانشگاه دکتر حمید مقدم دیمه عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

و آقای علی محتشمی دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برگزیده شدند.

با عرض تبریک به این عزیزان امیدواریم همیشه موفق وسربلند باشند.

امتیاز به خبر :