اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آشنایی با گروه فرش

با توجه به ثبت نام غیر حضوری دانشجویان جدید الورود رشته فرش ، فایل پیوست جهت شناخت کلی دانشکده هنر و معماری و رشته فرش تنظیم گردیده است

امتیاز به خبر :