اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تیمور درزاده - کارشناسی ارشد

تیمور درزاده - کارشناسی ارشد

زمان: 99/8/14 از ساعت 14 - 12

مکان: webinar2.usb.ac.ir/ece

جناب آقای "تیمور درزاده" دانشجوی  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر روزچهارشنبه 99/8/14 ساعت  12 ظهر از پایان نامه  خود با عنوان " بهبود امنیت پلاتون در شبکه های خودرویی" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر نیک محمد بلوچ زهی و  دکتر احمد بختیاری شهری می باشند.

امتیاز به خبر :