دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سرکار خانم آرزو براهویی دانشجوی  کارشناس ارشد جامعه شناسی ( پژوهشگری)  بعنوان اولین فارغ التحصیل گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از پایان نامه خود تحت عنوان « بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهر زاهدان » در مورخ  10 شهریور ماه 1399 در محل سالن سمعی بصری دانشکده  ادبیات و علوم انسانی با رعایت پروتوکلهای بهداشتی دفاع نمود .

امتیاز به خبر :