دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه شواری آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مورخ 1399/06/26

جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 26 شهریور ماه1399 با حضور مدیران محترم گروه ها و معاونت  محترم آموزشی دانشکده با رعایت پروتوکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی در محوطه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :