اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی درمورخ 1398/11/30

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  درمورخ 1398/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فاطمه موسوی ثابت دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان «بررسی استعاره ی مفهومی در ادبیات کودک ونوجوان با تکیه برآثارمصطفی رحماندوست وافسانه شعان نژاد»با راهنمایی اساتید محترم سرکار خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ و جناب آقای دکتر محمدبارانی و با داوری اساتید محترم جناب آقای دکترعبدالعلی اویسی کهخا و جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی و سرکار خانم دکتر فاطمه وظیفه دان ملاشاهی و با حضور سرکارخانم دکتر مریم شعبانزاده نماینده محترم تحصیلات تکمیلی درتاریخ30بهمن 1398 درمحل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :