اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی -1398/11/29

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی -1398/11/29

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیر علی خوشخونژاد،دانشجوی رشته زبان شناسی همگانی با عنوان «بررسی مقایسه ای برخی عوامل مؤثر بر تعبیر استعاری زمان در فارسی و بلوچی سرحدی : رویکردی شناختی» با راهنمایی اساتیدمحترم جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و جناب آقای دکتر پاکزادیوسفیان و به داوری اساتیدمحترم سرکار خانم دکتر بلقیس روشن ، جناب آقای دکتر یحیی کیخا و جناب آقای دکتر سیدفریدخلیفه لو ،و با نظارت جناب آقای دکتر احمدشیرخانی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی در مورخ 29 بهمن ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :