اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سعید یوسفی - دکتری

سعید یوسفی - دکتری

آقای سعید یوسفی درمیان دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در روز جمعه 1398/11/18 از رساله خود دفاع نمود.

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق قدرت

تاریخ دفاع رساله دکتری: جمعه 1398/11/18

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: سعید یوسفی درمیان

استاد راهنما: دکتر سید مسعود برکاتی

عنوان رساله دکتری: تحلیل و ساخت مبدل های چند سطحی با تعداد المان­های کاهش یافته

رشته و گرایش: مهندسی برق، قدرت

داوران: دکتر ابراهیم بابائی، دکتر احمد خواجه، دکتر سیدسعید توکلی افشاری، دکتر محمود اوکاتی صادق

امتیاز به خبر :