اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه" تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند( با استناد به آیات قرآن)" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه" تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند( با استناد به آیات قرآن)" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کار گاهی تحت عنوان " تحلیلی بر توسع معنایی هدفمند(با استناد به آیات قرآن)" توسط جناب آقای دکتر محمد شیخ و جناب آقای دکتر رضا رضایی در تاریخ 16 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید . 

امتیاز به خبر :