اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  نقد فیلم سر پیکو " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " نقد فیلم سرپیکو " توسط جناب آقای دکتر سعید محمدی صادق در تاریخ 10 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

امتیاز به خبر :