اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (اسطوره شناسی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی اسطوره شناسی توسط خانم دکتر مریم شعبان زاده روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 9/30 در سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :