دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 16 شهریور 1400

میزان شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰