دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 22 شهریور 1401

بازدید ریاست دانشگاه از مراحل استقبال از راهیان پاکستانی اربعین حسینی


گزارش تصویری:

عنوان در صفحه اصلی: بازدید ریاست دانشگاه از مراحل استقبال از راهیان پاکستانی اربعین حسینی