دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 11 دی 1400

بازدید مدیرکل استاندارد استان از دانشکده صنعت و معدن خاش

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت و معدن خاش، دکتر مجید محبی مدیرکل استاندارد استان در معیت دکتر محمد حسین دهقان از دانشکده صنعت و معدن خاش در روز ۱۱ دی ماه از سایت جدید این دانشکده  بازدید کرد. سپس در نشستی تفاهم نامه همکاری میان دانشکده صنعت و معدن  و اداره کل استاندارد منعقد گردید.

عنوان در صفحه اصلی: بازدید مدیرکل استاندارد استان از دانشکده صنعت و معدن خاش