دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 27 آذر 1400

برگزاری کارگاه گروه زبان و ادبیات انگلیسی مورخ 1400/9/25

کارگاه «تدریس فرهنگ در کنار زبان ، آری یا نه !»توسط جناب آقای دکتر سیدفریدخلیفه لو از انجمن علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ساعت 20 الی 22 روز  پنجشنبه مورخ 1400/9/25 به صورت غیر حضوری برگزار گردید. 

عنوان در صفحه اصلی