دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 27 آذر 1400

برگزاری کارگاه گروه علوم اجتماعی در تاریخ 1400/9/25

کارگاه «روش شناسی نظریه زمینه ای در تحقیقات کیفی» توسط سرکارخانم دکتر الهام شیردل از گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ساعت 12 الی 14 روز پنجشنبه مورخ 1400/9/25 به صورت غیر حضوری برگزار کردید . 

عنوان در صفحه اصلی