دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 06 اسفند 1399

پیش نیاز کارآموزی

برای دانشجویان مهندسی برق ورودی 94 به بعد پیشنیاز کارآموزی گذراندن حداقل 100 واحد درسی و پیشنیاز پروژه گذراندن حداقل 110 واحد درسی می باشد.

عنوان در صفحه اصلی