دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 01 اسفند 1399

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه گروه پژوهش هنر

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاضله خلیلی زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری، به راهنمایی استاد دکتر زهرا حسین آبادی با موضوع (مطالعه نقش مایه های فرش سیستان از منظر نشانه شناسی) به تاریخ شنبه 2 اسفند ماه 1399 در محل نگارخانه دانشکده هنر برگزار می گردد.

عنوان در صفحه اصلی