دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 18 بهمن 1399

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (علی کمالی)

آقای "علی کمالی" دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت روز یکشنبه 99/11/19ساعت 9 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "بهبود عملکرد مدار شکن های جریان مستقیم با استفاده از محدود کننده های جریان خطای ابررسانایی" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر سیدمسعود برکاتی می باشد.

عنوان در صفحه اصلی