دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 20 دی 1399

گزارش عملکرد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

طی بررسی های انجام شده گزارش عملکرد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر طی سه سال اخیر طبق فایل پیوست ارائه می گردد:

عنوان در صفحه اصلی