دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 15 دی 1399

ارتقا مرتبه علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ششمین جلسه از دوره هفتم هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان، روز پنج شنبه 4 دی ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

در این جلسه با ارتقا مرتبه علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به شرح ذیل موافقت گردید:

  • دکتر مجتبی باخرد عضو هیأت علمی گروه ریاضی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر حمید باغانی عضو هیأت علمی گروه ریاضی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر امید ضابطی عضو هیأت علمی گروه ریاضی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ضمن تبریک به این عزیزان، موفقیت و بهروزی هرچه بیشترشان در تمام عرصه های زندگی را از ایزد منان خواستار است.

عنوان در صفحه اصلی: ارتقا مرتبه علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر