دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 19 خرداد 1399

برگزاری آیین همبستگی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان با جنبش نَفَس در امریکا

در این مراسم، اساتید و کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان، همراه با دانشگاه‌های سراسر كشور،  یكپارچه ندای انزجار از سیاست‌های آمریكایی و حمایت از جنبش اجتماعی نفس سردادند.

عنوان در صفحه اصلی: برگزاری آیین همبستگی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان ...