دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 02 آذر 1398

بازدید گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مراکز و مؤسسات آموزش عالی زابل و زهک

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ های 98/08/26 و 98/08/27 به سرپرستی آقای دکتر حبیب نادری از مراکز و مؤسسات آموزش عالی زابل و زهک بازدید به عمل آورد

عنوان در صفحه اصلی