دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 28 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه شورای آموزشی این دانشکده با حضور معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر محمد شیخ و مدیران محترم گروه ها صبح روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 در دفتر معاونت آموزشی دانشکده ادبیات برگزار شد.

عنوان در صفحه اصلی