دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 14 اردیبهشت 1398

برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی اصول پایان نامه نویسی ارشد علوم اجتماعی توسط خانم دکتر خدیجه اسدی مورخ شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 13 در سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

عنوان در صفحه اصلی