شورای انفورماتیک


شوراي انفورماتيك

تشکیل شورای انفورماتیك دانشگاه سیستان و بلوچستان از بدو تاسیس مرکز کامپیوتر دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. و در طول مدت مدیریت فعلی دانشگاه به طور منظم تشکیل می گردد. وظیفه اصلی شورای انفورماتیك، بررسی و تدوین برنامه های كلان مركز انفورماتیك می باشد و اعضای شورای انفورماتیك به ترتیب زیر معین شوند :

۱ _ ریاست محترم دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان

۲ _ معاونت پشتیبانی (اداری - مالی)

۳ _ معاونت پژوهشی

۴ _ معاونت آموزشی

۵ _ معاونت دانشجویی

۶ _  مدیریت فناوری اطلاعات

۷ _ معاونت فناوری اطلاعات

۸- معاون فنی مرکز و در صورت لزوم کارشناسان فنی مرتبط با طرح ها

لازم به ذكر است كه ریاست شورای انفورماتیك به عهده ریاست محترم دانشگاه می باشد كه در غیاب ایشان این مسئولیت به عهده نماینده تام الاختیار مشارالیه می باشد. و جلسات شورای انفورماتیک بنابر پیشنهاد ریاست دانشگاه و یا مرکز انفورماتیک و یا یکی از اعضای شورا، به طور متوسط هر ماه یکبار برگزار می شود.