اولویت های پژوهشی


اولویت های پژوهشی

 

ردیف عنوان
۱ آب
۲ محیط زیست
۳ انرژی های تجدیدپذیر
۴ گیاهان دارویی
۵ آسیب های اجتماعی
۶ گردشگری
۷ معادن
۸ ترانزیت و ترانشیب