ضریب تأثیر مجلات(IF)# فایل تعداد دانلود
1 JCR 2015 189
2 JCR 2014 83