ضریب تأثیر مجلات(IF)# فایل تعداد دانلود
1 JCR 2015 219
2 JCR 2014 95