مرکز هدایت شغلی


مشاوره تحقیقاتی با اساتید

زمینه های تحقیقاتی، فعالیت های پژوهشی و رزومه هریک از اساتید دانشگاه درصفحه شخصی آنها ذکر شده است.

با مراجعه به صفحه شخصی می توانید با اطلاعات تماس داده شده، ارتباط برقرار کرده و در زمینه مورد نظر مشورت نمایید.

 

آدرس صفحه اعضاء هیئت علمی دانشگاه https://www.usb.ac.ir/Staff