معاونت پژوهشی و فناوری


معاونت پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر در محمد کردی تمندانی

 
                     دانشکده: علوم پایه
                     گروه: زیست شناسی
 

شماره داخلی : 6245

تلفن: 31136245 54 98+
فکس: 33431067 54 98+
پست الکترونیک: dor_kordi@yahoo.com