دفتر نشریات دانشجویی


دفتر نشریات دانشجویی

آشنايي بادبیرخانه نشریات دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان یک دانشگاه مادر وپایه جایگاه مهی را در بسط وگسترش آموزش عالی وبسترسازي مباني فرهنگي واجتماعي در منطقه جنوب شرق کشوربعهده داردبا تشکیل اداره فرهنگی در دانشگاه در سال 1376 واحد های مختلف نیز که زیر مجموعه اداره فرهنگی محسوب میشوند شروع به کار کردند دبیرخانه نشریات دانشجویی به صورت یک واحد منسجم وتخصصی از سال 1382شروع به فعالیت نمودواكنون از واحدهاي مهم در حوزه معاونت فرهنگي واجتماعي محسوب مي شود.از آنجایکهدر دانشگاه سیستان وبلوچستان تعداد زیادي  ازدانشجویان مشغول به تحصیل میباشند (بیش ازهجده هزار نفر) به نظر مي آيد پرداختن به مقوله فرهنگ وافزایش کمی وکیفی ابعاد آن ضرورت جدي دارد.در حال حاضر در دانشگاه بیش از 35 نشریه فعال وجود دارد که شامل نشریات انجمنهای علمی، تشکلهای اسلامی ،کانونهای فرهنگی ونشریات مستقل ميباشند ودر زمینههای مختلفی از جمله فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی، علمي ، ادبی ، هنري و با ترتيب انتشارروزنامه،هفته نامه،دوهفته نامه،ماهنامه،فصلنامه وگاهنامه مشغول به فعالیت هستند.دبیرخانه كميته ناظربرنشریات دانشگاه نظارت ،هدایت وارتقائ کمی وکیفی و همکاری در جهت بسترسازی مناسب وحمایت از نشریات دانشجویی را بعهده دارد.كميته ناظربر نشريات با برگزاري جلسات منظم نقش مهمي درارتباط و تعامل با دانشجويان ودرخواستهاي مرتبط آنها درحوزه نشريات دارد.اميد است روز بروزامكان تعالي و پويايي هر بيشتر مقوله علمي ، فرهنگي واجتماعي دانشگاه فراهم شود. 

 

نشریات فعال دانشجویی 35 نشریه:

1-نشریات انجمن علمی 20 نشریه

2-نشریات تشکل های اسلامی 8 نشریه

3-نشریات مستقل 4 نشریه

4-سایر نشریات 3 نشریه

 

زمینه های انتشار نشریات :

فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، علمی ، مذهبی ، تاریخی ، ورزشی، صنفی ، اقتصادی و طنز

تعداد مجوزهای داده شده در هر سال تحصیلی به طور متوسط 6 نشریه

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه نشریات دانشجویی هر نیمسال تحصیلی یک کارگاه با استفاده از اساتید مجرب

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی هر سال به طور متوسط 14 جلسه