وظایف مدیر گروه آموزشی


وظایف مدیر گروه آموزشی

 1. تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی گروه به کمک اعضای گروه آموزشی
 2. ابلاغ برنامه عملیاتی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و براساس خط مشی شورای دانشکده
 3. نظارت بر تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی-اجرایی اعضای گروه
 4. پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و سرآمد
 5. ارزیابی فعالیت های سالانه گروه براساس شاخص های آموزشی و پژوهشی
 6. نظارت و بررسی مستمر محتوای دروس و بازنگری برنامه های درسی براساس تحولات و پیشرفت های آموزشی و پژوهشی
 7. تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه، نظارت بر نحوه ارائه و تطبیق آن با برنامه ها و سرفصل های مصوب
 8. برنامه ریزی ساعات تدریس و پژوهش و نظارت بر ساعات حضور و مشاوره اعضای گروه
 9. تدوین، نظارت و پشتیبانی از زیرساخت ها و اولویت های موضوعی پژوهش و فناوری گروه
 10. ارتقای کیفیت پژوهش، نشریه (ها)، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای و کاربست آن در جامعه (صنعت) و گروه
 11. تعیین استادراهنمای تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی در ابتدای هر نیسمال و نظارت بر اجرای وظایف محوله
 12. هدایت و راهنمایی علمی- آموزشی تمام اعضای هیات علمی به ویژه اعضای هیات علمی طرح خدمت سربازی و پیمانی
 13. تلاش برای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان
 14. برنامه ریزی و تلاش برای توسعه و تنوع بخشی منابع مالی از داخل و خارج از دانشگاه و درآمدزایی از دستاوردهای گروه
 15. اعلام نیازهای گروه به ریاست دانشکده
 16. نظارت، بررسی و ارسال به موقع کاربرگ های ترفیع، ارتقا و ...
 17. انجام امور مربوط به دانشجویان
 18. تشکیل و اداره جلسات شورای عمومی، شورای تحصیلات تکمیلی گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظرات اعضا به ریاست دانشکده
 19. ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات به اعضای گروه
 20. انجام تمامی مکاتبات رسمی گروه
 21. سایر وظایف محوله