معاونین اسبق آموزشی


معاونین اسبق آموزشی

نام و نام خانوادگی تاریخ مدیریت
پرویز عظیمی ۷۱/0۶/۱۷ لغایت 77/۶/22
احمد اکبری ۷۷/0۶/۲۳ لغایت 80/0۵/31
محمدحسین سنگتراش ۸۰/0۶/0۱ لغایت 85/0۷/03
فرهاد شهرکی ۸۵/0۷/0۴ لغایت ۹۳/0۶/۱۱
سید سعید توکلی افشاری ۹۳/0۶/۱۵ لغایت 93/۱۱/30
فرحناز مهنا 93/۱۱/30 لغایت ۹۶/۰۶/۱۲
عبدالرضا صمیمی ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت 97/12/04
فرهاد شهرکی 97/12/04 لغایت تاکنون