اداره پذیرش، ثبت نام و امتحانات


اداره پذیرش ، ثبت نام و امتحانات

اهم فعاليتهاي اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات:

  • استخراج و درج اطلاعات دانشجويي تاييديه هاي تحصيلي مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي واصله از آموزش و پرورش
  • انطباق مندرجات تاییدیه تحصیلی مدرك دیپلم وپیش دانشگاهی با مدارک تحصیلی دانشجويان
  • انطباق سوابق تحصیلی ۱۰درس کتبی نهایی متوسطه با نمرات مندرج در پرتال واصله از سازمان سنجش
  • انطباق دستورالعملهای سازمان سنجش با مدارک تحصیلی دانشجویان ( تطبيق معدل كتبي نهايي،مشخصات سجلي،سهميه مناطق ۱ يا ۲ يا۳ و.... از پرتال با مدارك ارايه شده دیپلم وپیش دانشگاهی و كپي شناسنامه توسط دانشجو )
  • پرینت فایل اطلاعات قبولین در پرتال واصله از سازمان سنجش و درج پرونده دانشجويي و انطباق آنها با مدارک تحصیلی و سجلی
  • اقدام به نامه های سازمان سنجش، سازمان امور دانشجویان داخل و مکاتبات متعدد با دانشگاه های سراسر کشور در این خصوص (انتقال ،تغییر رشته ، مهمان ،پذیرش اولویت بعدی دانشجویان ، فرزندان اعضاي محترم هيات علمي فرزندان معزز شاهد و ایثارگر)
  • ارسال مدارك وپرونده دانشجويي دانشجويان انتقالي بدو ورود از اين دانشگاه به دانشگاه هاي مقصد