اداره خدمات آموزشی

اهم فعالیت های اداره خدمات آموزشي

 • بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي دانشجويان و صدور مرخصي و حذف ترم براساس ضوابط و آيين نامه هاي آموزشي
 • بررسي درخواست انصراف دانشجويان و صدور حكم مربوطه
 • صدور گواهي عدم مراجعه در صورتي كه دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي مراجعه نكند بر اساس ضوابط و آيين نامه آموزشي
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل آموزشي براي دانشجويان جهت سازمانها و ارگانهاي مختلف بر حسب تقاضا
 • صدور حکم اخراج آموزشي دانشجويان و تهيه شرح خلاصه وضعيت آموزشي دانشجويان اخراجي جهت طرح در کميسيون موارد خاص
 • بررسي و تائيد فرم هاي مهمان، انتقال، تغيير رشته و ترم تابستاني
 • دريافت موافقت ها با موارد ذكر شده در شماره (ج) و انعكاس موارد به دانشكده هاي مربوطه
 • پي گيري درخواست نمرات دانشجويان مهمان از دانشگاههاي مقصد و پس از دريافت نمرات، انعكاس به دانشكده ها جهت صدور كارنامه
 • بررسي دروس معادل سازي شده دانشجويان مطابق آيين نامه هاي آموزشي
 • درخواست اصل گواهينامه پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه از آموزش و پرورش
 • ارسال مدارک دانشجویان انتقالی به دانشگاه مقصد