اداره آموزش

اهم فعالیت های اداره آموزش دانشگاه:

  • انجام کليه امور اداري مربوط به امور آموزشي دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
  • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات آموزشي در حوزه مديريت امور آموزش و دانشکده هاي تابع دانشگاه
  • تشکیل پرونده و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان
  • درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول و معرفي آنان پس از فراغت از تحصيل به حوزه نظام وظيفه
  • صدور انواع گواهي هاي فراغت از تحصيل از جمله گواهي موقت، دانشنامه، تأئيديه تحصيلي

مدیریت:

مدير: آقای دكتر محمود عباسی - دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

معاون: آقاي محمد كيخا - کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامي

تلفن: ۱-۶۲۸۰

 

ادارات ذيربط:

نام واحد رئیس تلفن
اداره ثبت نام و امتحانات آقای حسین مهدوی زاهد ۶۲۹۰
اداره خدمات آموزشی خانم مرضیه فاضلی ۶۲۸۴
اداره دانش آموختگان خانم زهرا سیاری ۶۲۸2
اداره خدمات ماشینی آقای مهندس رضا تازه رو ۶۲۸۷
اداره مشمولین خانم پروانه پردلی 2312