معاونین اسبق آموزشی


معاونین اسبق آموزشی

نام و نام خانوادگی تاریخ مدیریت
پرویز عظیمی ۷۱/۶/۱۷ لغایت ۲۲/۶/۷۷
احمد اکبری ۷۷/۶/۲۳ لغایت ۳۱/۵/۸۰
محمدحسین سنگتراش ۸۰/۶/۱ لغایت ۳/۷/۸۵
فرهاد شهرکی ۸۵/۷/۴ لغایت ۹۳/۶/۱۱
سید سعید توکلی افشاری ۹۳/۶/۱۵ لغایت ۳۰/۱۱/۹۳
فرحناز مهنا ۳۰/۱۱/۹۳ لغایت ۹۶/۰۶/۱۲
عبدالرضا صمیمی ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت تاکنون