کارکنان آموزش کل

معاون مدیرآموزش
محمدکیخا فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب شماره تلفن دفترکار:05431132325
مدیرسیستم جامع آموزشی گلستان
رضا تازه رو کارشناس ارشد فنآوری اطلاعات شماره دفترکار:05431136287
رئیس دفتر حوزه مدیریت
شهناز رضاپور لیسانس مهندسی برق الکترونیک تلفن دفترکار:05431136280
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
حسین مهدوی زاهد فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی شماره دفترکار:05431136290
رئیس اداره خدمات آموزشی
مرضیه فاضلی فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی شماره دفترکار:05431136284
رئیس اداره دانش آموختگان
زهراسیاری لیسانس تاریخ تلفن دفترکار:05431136282
کارشناس خدمات آموزشی
مهدی طاهری لیسانس حسابداری کارشناس آموزشی رشته های دانشکده علوم پایه و محاسبه هزینه آموزش رایگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تلفن دفترکار:05431132325
کارشناس خدمات آموزشی
فاطمه زهرا سلیمانی فوق لیسانس مدیریت فنآوری اطلاعات کارشناس آموزش رشته های دانشکده مهندسی تلفن دفترکار:05431136289
کارشناس خدمات آموزشی
سیدنساء میرکاظمی فوق دیپلم اموراداری کارشناس آموزش رشته های دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری -کارآفرینی شماره تلفن دفترکار:05431136289
کارشناس خدمات آموزشی
مریم بذرافشان لیسانس زبان وادبیات فارسی کارشناس رشته های دانشکده ادبیات وعلوم انسانی مسئول سامانه آموزشی سجاد(پرتال وزارت علوم) تلفن دفترکار:05431136289
کارشناس خدمات آموزشی
خدانظر سالارزهی فوق دیپلم کارشناس آموزشی رشته های دانشکده ریاضی و دانشکده جغرافیا تلفن دفترکار05431136290
کارشناس خدمات آموزشی
جلال درخشانی فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی کارشناس آموزشی رشته های دانشکده الهیات مسئول سامانه آموزشی سجاد(پرتال وزارت علوم) تلفن دفترکار:05431136290
کارشناس خدمات آموزشی
سیمین سارانی فوق لیسانس رشته کشاورزی تلفن دفترکار:05431136284
کارشناس خدمات آموزشی
شیما فدائی لیسانس رشته اقتصاد کارشناس رشته های دانشکده علوم تربیتی تلفن دفترکار:05431136284
کارشناس خدمات آموزشی
معصومه جهانتیغ دانشجوی دکتری رشته گیاهان دارویی کارشناس آموزشی رشته های دانشکده مهندسی برق و دانشکده هنر تلفن دفترکار:05431136284
کارشناس امورفارغ التحصیلی
نرجس برقی شهری لیسانس زبان و ادبیات تلفن دفترکار:05431136282
کارشناس امورفارغ التخصیلی
زهرا قومدوست نوری فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی تلفن دفترکار:05431136279
کارشناس امورفارغ التحصیلی
محمدرضامحمدی صادق لیسانس رشته جغرافیا تلفن دفترکار:05431136285
کارشناس مسئول اداره مشمولین
پروانه پردلی لیسانس رشته حقوق تلفن دفترکار:05431136285
کارشناس واحد دانشگاه هامنتخب وموافقت نامه ها
ابوذر پیری جوان فوق لیسانس مدیریت فتآوری اطلاعات تلفن دفترکار:05431136285
مسئول دبیرخانه آموزش
حاجعلی شیبک تلفن دفترکار:05431136286
کارشناس اموردفتری دبیرخانه
فرزانه داروگر لیسانس مهندسی اطلاعاتIT شماره تلفن دفترکار:05431136286
کارشناس خدمات ماشینی وسیستم جامع گلستان
محسن شهرکی کارشناس ارشد فنآوری اطلاعات کارشناس امور حق التدریس شماره تلفن دفترکار:05431136278