تحصیلات تکمیلی


اعضا واحد تحصیلات تکمیلی

مدیر کل تحصیلات تکمیلی
دکتر مهدی شهرکی

دانشیار دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

تلفن: 31136213-۰۵۴

نمابر: 33443391-054

054-31136315

پست الکترونیک: mehdishahraki@chem.usb.ac.ir

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

مرضیه کیخا

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

تلفن داخلی: 6315

رئیس آموزش تحصیلات تکمیلی

وجیهه اعیانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زبان انگلیسی

تلفن داخلی: 6258

کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

فریبا ریگی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیا

کارشناس رشته های: ریاضی، جغرافیا، مدیریت، حسابداری، علوم اقتصادی، علوم کامپیوتر و مهندسی مواد

تلفن داخلی: 6257

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

مطهره میرشکار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات

کارشناس رشته های: ادبیات، ادبیات عرب، زبان انگلیسی، زبان شناسی همگانی، روانشناسی، جامعه شناسی،

باستان شناسی، فرهنگ زبانهای باستانی، تربیت بدنی، تاریخ و علوم تربیتی

تلفن داخلی: 6251

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

فاطمه صبوحی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات

کارشناس رشته های: کارآفرینی، مهندسی شیمی، مهندسی برق و مخابرات، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، شبکه های کامپیوتری و نقاشی

تلفن داخلی: 6250

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

وجیهه کریم کشته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

کارشناس رشته های: الهیات، علوم قرآن و حدیث، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و فیزیک

تلفن داخلی: 6251

مسئول دبیرخانه تحصیلات تکمیلی

حسنعلی غلامی

تلفن داخلی: 2459

مسئول بایگانی تحصیلات تکمیلی

مهدی باقری

تلفن داخلی: 2459

معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه كه بازوي اجرايي معاون آموزشی و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه است، زير نظر مدير کل تحصيلات تكميلي دانشگاه فعاليت مي نمايد. انجام امور اداري مراحل مختلف تحصيل دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي مانند: ثبت نام، فارغ التحصيلي، بررسي كمي و كيفي تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، پیشنهاد موارد خاص که در آیین نامه پیش بینی نشده جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه، و به طور كلي نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و همچنين شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه به شرحی که در آیین نامه آمده بر عهده اين اداره کل است.

سعي دانشگاه سيستان و بلوچستان در سالهاي اخير همواره بر اين بوده است كه شرايطي را فراهم آورد تا بتواند گام هاي موثري را در جهت توسعه تحصيلات تکميلي در استان سيستان و بلوچستان بردارد. توسعه تحصيلات تکميلي و افزايش تعداد رشته و گرايش ها، افزايش چشمگير دانشجويان در دوره هاي تحصيلات تکميلي را به دنبال داشته است.