بخش سفارشات


بخش سفارشات

این بخش مسئولیت تهیه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتی موردنیاز کتابخانه مرکزی را با کمک متخصصان موضوعی (نمایندگان گروه‌های آموزشی) به عهده دارد. محور انتخاب منابع برای کتابخانه مرکزی نیازهای بالفعل و بالقوه اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشگاه می‌باشد. ازجمله فعالیت‌های مستمر این بخش، کنترل و روزآمد نگه‌داشتن موجودی منابع کتابخانه، تهیه و سفارش کتب فارسی و لاتین، دریافت منابع اهدایی و رایگان هست.