لیست مجلات نامعتبر

به لیست مجلات نامعتبر حوزه معاونت پژوهش و فناوری مراجعه شود.