معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهشی دانشکده
نسیم دیده ور

شماره داخلی : 6384

شماره مستقیم : 31136384

فکس :

پست الکترونیک : usb.ac.art.didehvar@gmail.com

وظایف معاونت پژوهشی


معاونان پژوهشی مجری و هدایت کننده سیاست های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده های خود می باشند. بطور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژیها و سیاستهای پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق  پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از اینرو، با توجه به امور مختلف و متعدد، در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده معاونان پژوهشی دانشکده ها خواهد بود. این امور شامل امور پژوهشی می شود که در زیر به آن اشاره شده است :
- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناور