ریاست دانشکدهرئیس دانشکده

زهرا حسین آبادی

شماره داخلی : 6481

شماره مستقیم : 31136481

فکس : 33447433

پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir

مسئول دفتر رئیس دانشکده
نسرین کیخا

شماره داخلی : 6481

شماره مستقیم : 31136481

فکس : 33447433

پست الکترونیک :