اعضاء


 انواع و شرایط عضویت بصورت خلاصه :
انواع و شرايط عضويت انواع عضویت (حقیقی - حقوقی) عضویت حقیقی:( پیوسته - وابسته – دانشجویی- افتخاری)
تاریخ تصویب : ۲۰/۸/۱۳۹۶
تاریخ ابلاغ : ۲۰/۸/۱۳۹۶
تاریخ اعتبار : ۳۱/۵/۱۳۹۷
متن قانون/ مقررات :
 انواع و شرايط عضويت : انواع عضویت (حقیقی - حقوقی)
عضویت حقیقی:( پیوسته - وابسته - دانشجو - افتخاری)
1عضويت پيوسته :
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک، عکاسی، طراحی صنعتی، طراحی پارچه، صنایع دستی، هنرهای اسلامی و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند. میزان حق عضویت (500000 هزار ریال در هر سال)
2- عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.(500000 هزار ریال در هر سال)
3- عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک، عکاسی، طراحی صنعتی، طراحی پارچه،صنایع دستی، هنرهای اسلامیبه تحصيل اشتغال دارند.(300000 هزار ریال در هر سال)
4- عضويت افتخاري:
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي پژوهش های هنرهای تجسمی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
عضویت حقوقی:
5- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند. (پرداخت حق عضویت با انعقاد تفاهم نامه مشارکت فی مابین انجام می پذیرد)
ماده 7: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو خقوقی انجمن محسوب مي‌شوند.
تبصره 3: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.
تبصره 4: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده 8: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1-8- استعفاي كتبي
2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه
تبصره 1: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.