معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

غلامرضا عزیزیان
غلامرضا عزیزیان / معاون پژوهشی
g.azizyan@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1390 1397

 

 

آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

 

 

فرآیندها