معاونت پژوهشی


معاونت پژوهشی

غلامرضا عزیزیان
معاون پژوهشی
غلامرضا عزیزیان
g.azizyan@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1390 1398

 

 

آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

 

 

فرآیندها

    ایمیل پژوهشی دانشکده مهندسی:                  Email :research@eng.usb.ac.ir